Мерки във връзка с COVID-19 през 2020-2021

Влизане в занятие

  1. При влизане в залите на Robopartans учениците използват дезинфектант за ръце и изтриват подметките си в постелка напоена с разтвор на дезинфектант.
  2. Измерваме с инфрачервен термометър температурата на челото на посещаващите и имаме право да не допуснем някого при показания за повишена температура.
  3. Всеки посещаващ трябва да носи лични предпазни средства под формата на шлем за лице или маска за уста.

Учебен процес

  1. Учениците спазват разстояние и ред при пускане на роботите в зоната за експерименти във всяка зала.
  2. Учениците напускат занятието заедно, съпроводени от преподавателя, за да ги предадат на родителите.
  3. Родители не се допускат в учебните зали.

Методика и преди COVID-19

Осигурете камера или телефон на учениците за да могат да ви покажат какво са постигнали по време на занятието. Следете платформата за обучение за да знаете до кои задачи са достигнали учениците по време на часа. На всеки 4 занятия ви пращаме планирана обратна връзка от преподавателите за всеки ученик.

Хигиенни правила

  1. Преди разглобяване роботите се пръскат с дезинфектант и чак тогава започват да се разглобяват обратно в кутиите.
  2. Проветряваме помещенията между групите.
  3. Дезинфекцираме работните маси между групите.