Това е четвъртото ниво за ученици от прогимназиалния етап на обучение. В много от занятията отборите работят върху един робот, като всеки отбор е отговорен за правилното реализиране на поетата от тях функционалност. Задълбочено се разглеждат задаването на входни стойности и използването на изходните стойности на всички блокове. Широко се използват променливи от трите основни типа: Integer, Boolean, Text. Роботите вече пазят богато вътрешно състояние, могат да броят, да изчисляват, да се обосновават логически, с помощта на което взимат много по-правилни решения.

Продължителност:

7 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа